Test de Valencià

En Blau

     
     
 

Test de valencià


Comprova el teu nivell de valencià.

Comprueba tu nivel de valenciano.

 

 

Introduïx el teu correu-e
Introduce tu correo-e

 

          (Opcional)

01. ¿Tria la forma correcta en valencià?
Novela  Novella  Novel.la  Novell.la

02. El dígraf, CH, en l'actualitat és un dígraf...
Mort  Viu

03. ¿Quàntes paraules valencianes utilisen el grup consonàntic, TX?
No te importància el número  Un bon grapat  Cinquantadós  Cap

04. D'esta frase, ¿Quina paraula està escrita en català?
(Escriu-la en minúscules)

"L'urbanisació a on viu el meu yayo està molt bonica, doncs ¿Per qué no m'agrada?"


05. D'entre totes les paraules següents, a soles hi ha una que es correspon en l'autèntica forma valenciana. ¿Quina és?


06. Tria la forma correcta valenciana.
Introduuixc  Introdixc  Introduïxc  Introdueixc

07. Escriu correctament estos números separats d'un espai. 2 - 8 - 26 - 88
(Escriu tot en minúscules)08. Les estacions de l'any són, Hivern, Primavera d'estiu, Estiu... i...
Otonyo  Tardor  Primavera d'hivern  Després de l'hivern

09. Tria el femení correcte de la paraula, "Abat".


10. Pero a la primavera d'hivern també se li pot dir...
Esterner  Autumne  Otonio  Hivertiu

11. Escriu el plural d'estes paraules, deixant un espai entre elles. Alicates, Pastiç, Ploma, Desig.
(Escriu tot en minúscules)12. Tria la manera correcta d'escriure el nostre topònim
València  Valencía  Valencia  Valéncia

13. Del seu puny i lletra, ¿En quin idioma digué escriure Joanot Martorell?
Catalana  Valenciana/catalana  Valenciana  Aranesa

14. ¿Quina entitat està afonant i ofegant a la llengua valenciana?
R.A.C.V.  A.V.L.  X.F.V.  L.R.P.

15. Tria l'única paraula correcta escrita en llengua valenciana


16. ¿Quin fon el primer Cavall de Troya que nos clavaren als valencians?
La A.V.L.  Les Bases del 32  La R.A.C.V.  Les Normes d'El Puig

17. ¿Cóm es diu ad eixes monedes que portem en la bojaca?
Cambi  Barata  Modeas  Duretesa

18. ¿Quina és la forma correcta d'esta valenciana exclamació?
Xe!  ¡Che!

19. El valencià és una llengua pròpia diferent i independent de qualsevol atra parla des de...
No és una llengua diferent 
Des de 1200 aproximadament
És un dialecte del català 
Des de 1932

20. ¿Quina paraula és la NO valenciana en la següent frase?
(Escriu-la en minúscules)

"Em vaig a gitar un poquet en la cama de la meua habitació"


21. De tots estos topònims a soles hi ha un topònim escrit en correcte valencià,


22. L’expressió, "De bat a bat", és una expressió...
Treta del català 
Valenciana al cent per cent
Una valencianisació del castellà
No vol dir res eixa expressió

23. Escriu els dies de la semana, començant pel dilluns.
(Deixa un espai entre els noms i escriu-los tots en minúscules)24. Tria la forma correcta valenciana
Tinc que dir  He de dir

25. Tria el plural de la paraula 'Home'


26. Tria la forma correcta valenciana
Promedi  Promitat  Proparts  Promig

27. Escriu el present d'indicatiu del verp, 'Dur', començant per la primera persona del singular i acabant en la tercera personal del plural, pero sense posar el pronom personal.
(Deixa un espai entre les paraules i escriu-les totes en minúscules)28. Aproximadament, ¿Quàntes paraules hi ha en valencià en el grup consonàntic, 'TX'?
Una  Més de quatremil  Cap  Mil trescentes cinquanta quatre

29. Escriu el superlatiu de, 'molta'
(Escriu-lo en minúscules)30. Escriu la paraula que falta en esta frase.
(Escriu-la en minúscules)

"Vaig a agarrar la granera i vaig a el pati.


31. Tria la paraula que deu de portar doble esse.


32. ¿Quina entitat deu de ser qui regule i normativise l'idioma valencià?
A.V.L.  I.E.C.  R.A.C.V.  LL.V.S.

33. ¿En quina llengua està escrit el llibre Tirant lo Blanch?
Provençal  Valenciana  Catalana  Castellana

34. ¿Cóm hem de dir-li a la multicentenària llengua valenciana?
Valencià  Valencià/català  Català

35. Tria la forma correcta
Suramèrica  Sutamèrica  Sur-amèrica  Sud-amèrica

36. Escriu l'imperatiu de la segona persona del singular del verp 'traure'.
(Escriu-lo en minúscules)37. D'entre totes les paraules següents, tria l'única que està escrita correctament


38. ¿Cóm es diu...?
Després del matí  Vesprada  Tarda  Ansnit

39. Escriu correctament el futur del verp 'vore' sense els pronoms personals, començant per la primera persona del singular i acabant en la tercera persona del plural.
(Deixa un espai entre les paraules i escriu-les totes en minúscules)40. Tria la forma correcta
Riquea  Riquetza  Riquesa  Ricarda

41. ¿Quina llengua tingué el primer Sigle d'Or de totes les llengües romances?


42. ¿Quin apostrofament està mal fet?
T'ho  L'universitat  Traure'm  Que'l

43. Escriu els pronoms personals del singular, començant pel de primera persona després el de segona i per últim el de tercera, a soles les formes masculines.
(Deixa un espai entre les paraules i escriu-les totes en minúscules)44. Les paraules agudes s'accentuen quan...
Les paraules agudes no s'accentuen mai
Quan acaben en vocal tònica, vocal tònica més 'esse' i en '-en'
Quan acaben en vocal tònica, diftonc tònic més 'ene' i en '-as' quan esta sílaba no és la tònica
Quan acaben en vocal tònica manco en 'u' més 'eme' i vocal no tònica més 'ene'

45. ¿Quí escrigué la primera bíblia en valencià?
Mossén Pompeu
Sant Pere Pasqual 
Sant Vicent Ferrer 
Bonifaci Ferrer

46. Escriu la segona persona del singular del subjuntiu del verp, 'morir'.
(Escriu-la en minúscules)47. D'estes paraules, ¿Quina no és un color?


48. ¿A quin autor pertany l'estudi 'La mentira catalana'?
Joan Benet  Xavier Casp  Cervantes  Roïç de Corella

49. La forma correcta valenciana és...
Títere  Titella  Títaro  Titòr

50. ¿Deuen de classificar-se les llibres escrits en valencià i català baix el mateix epígraf?
Sí  No

51. El rei En Jaume I, fon rei de...
L'Alguer  Catalunya  França  Valéncia

52. ¿Quina paraula posaries en la llínea subrallada? I no és vehícul.
(Escriu-la en minúscules)

"El meu és de la marca Seat"

53. Tria la paraula correcta valenciana
Petxina  Confondre  Metgessa  Compte

54. ¿El valencià està reconegut com a llengua minoritària en l'Unió Europea?
No. Mai ho va a estar  Sí, des de fa un bon grapat d'anys

55. Tria la paraula que cregues que està ben escrita en valencià.


56. ¿Quina és l'expressió correcta?
D'antema  Per adelantat  De bestreta  En omissío

57. La resposta correcta a la pregunta, ¿Has llegit la carta? és...
Sí, la he llegit  Sí, l'he llegida  Sí, l'he l-legida  Sí, la he l-legit

58. Jaume I manà escriure els Furs de Valéncia en...
En català cult de la Vall d'Aran perque eixe lloc és el breçol del català
Francés, perque allí passà la seua chiquea i joventut
En la llengua que parlava el poble per a que ho poguera entendre
No els escrigué, s'ho deprengueren de memòria dos hòmens molt sabuts

59. A la nostra Bandera li diuen…
Real Senyera  Quatribarrada  Rojigualda  La Blava

60. Els Borja, família originària de Xàtiva (Valéncia) i que també s'assentaren a viure en Gandia (Valéncia). ¿Eren i parlaven?
Valencians i parlaven valencià
Valencians i parlaven català
Catalans i parlaven fabla
Castellans i parlaven castellà

 
 

¡Important!

Encara no sàpies
la resposta correcta, escriu alguna,
puix has de contestar
a totes les preguntes
per a obtindre
un òptim
funcionament
del test.Semanalment
se borren totes les respostes
de tots els tests
realisats

______


¡Importante!

Aunque no sepas
la respuesta correcta, escribe alguna,
pues has de contestar
a todas las preguntas
para obtener
un óptimo
funcionamiento
del test.Semanalmente
se borran todas las repuestas
de todos los tests realizados

 
 
   
 
 

Usuaris en llínea

En Blau pertany al Grup LLVS - Març 2007