Texts Religiosos

ORDINARI EN LLENGUA VALENCIANA

En Blau

     
     
 

Texts religiosos en valencià


Texts religiosos en idioma valencià

Textos religiosos en idioma valenciano.

 

 

ORDINARI DE LA MISSA
en Llengua Valenciana

Reproducció del Llibret per als fidels

editat en 1978 per AMUNT EL COR

****************

PRESENTACIÓ


Davant de les innumerables demandes del Poble de Deu de la Província Eclesiàstica de Valéncia, fidel al Senyor i a la Santa Mare Iglésia i també a la personalitat del nostre Regne, que vol pregar en sa Llengua Valenciana, sobretot al participar del Sant Sacrifici de la Missa i a causa de les enèrgiques protestes contra els texts que li han oferit per catalanisats, és publica este LLIBRET PER ALS FIDELS, ya que no n'hi ha un atre, en estes característiques, per a us manual i privat.
 
 

1. COMENÇAMENT

Reunit el poble, el sacerdot va cap a l’altar en els ministres, mentres és canta el:

Drets

CANT D’ENTRADA
SALUTACIÓ DE L’ALTAR
SALUTACIÓ DEL POBLE

Tots se senyen:


Sacerdot
.- En el nom del Pare, i del Fill + i de l’Espirit Sant.

Poble.- AménFòrmules a elegir
:

Sacerdot.- Que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist, l’amor del Pare i el don de l’Espirit Sant estiguen en tots vosatres.
Poble.- I en el teu espirit.

Sacerdot.- Gràcia i pau a vosatres de part de Deu, el nostre Pare, i de Jesucrist, nostre Senyor.
Poble.- Beneït siga Deu, Pare de nostre Senyor Jesucrist.
[o be:]
Poble.- I en el teu espirit.

 

Sacerdot.- El senyor estiga en vosatres.

Poble.- I en el teu espirit.ACTE PENITENCIAL

Fòrmules a elegir:

Sacerdot.- Germans: preparem-nos a celebrar els sants misteris, reconeixent els nostres pecats.

Breu pausa en silenci

Confessió.

Tots.- Yo confesse a Deu totpoderós i a vosatres, germans
(es colpegen el pit al dir:) que he pecat, per ma culpa, de pensament, paraula, obra i omissió.
Per això demane a la Verge Maria, Mare de Deu, als àngels i als sants, i a vosatres germans, que pregueu per mi a Deu, nostre Senyor.


Absolució

Sacerdot
.- Que Deu omniponent s’apiade de nosatres, nos perdone els pecats i nos duga a la vida eterna.
Poble.- Amén.

Invitació a la penitència.
Sacerdot.- Germans: preparem-nos... els nostres pecats.
Breu pausa en silenci.
Sacerdot.- Senyor, tin pietat de nosatres.
Poble.- Perque hem pecat contra Tu.
Sacerdot.- Mostra-nos, Senyor, la teua misericòrdia.
Poble.- I dona-nos la teua salvació.

Absolució.

Sacerdot
.- Que Deu omnipotent... ...a la vida eterna.
Poble.- Amén.

Invitació a la penitència.
Sacerdot.- Germans: preparem-nos... els nostres pecats.
Breu pausa en silenci.
Sacerdot.- Tu, que has segut enviat per a confortar els cors arrepenedits: Senyor, tin pietat.
Poble.- Senyor tin pietat.
Sacerdot.- Tu que has vingut a cridar als pecadors: Crist, tin pietat.
Poble.- Crist tin pietat.
Sacerdot.- Tu, que, assentat a la dreta del Pare intercedixes per nosatres: Senyor tin pietat.
Poble.- Senyor, tin pietat.

Absolució.

Sacerdot
.- Que Deu omnipontent... ... a la vida eterna.
Poble.- Amén.


INVOCACIONS. KYRIE


S’ometen si s’ha utilisat la tercera formula.


Sacerdot
.- Senyor, tin pietat.
Poble.- Senyor, tin pietat.
Sacerdot.- Crist, tin pietat.
Poble.- Crist. tin pietat.
Sacerdot.- Senyor, tin pietat
Poble.- Senyor , tin pietat.


GLÒRIA


Tots.- Glòria a Deu en l’alt del cel, i en la terra pau als hòmens que ama el Senyor. T’alabem, et beneïm, t’adorem, et glorifiquem, te donem gràcies, per la teua immensa glòria, Senyor deu, Rei celestial, Deu Pare omnipotent.
Senyor, Fill unigènit, Jesucrist, Senyor Deu, Corder de Deu, Fill del Pare:
Tu, que lleves el pecat del món, tin pietat de nosatres;
Tu, que lleves el pecat del món, acollix la nostra súplica. Tu, que t’assentes a la dreta del Pare, tin pietat de nosatres; perque Tu eres l’únic Sant, Tu, l’únic Senyor. Tu, l’únic Altíssim Jesucrist, en l’Espirit Sant, en la glòria de Deu Pare.
Amén.PRIMERA ORACIÓ O COLECTA


Sacerdot
.- Preguem... pels sigles dels sigles
Poble.- Amén.

2. LITÚRGIA DE LA PARAULA

PRIMERA I SEGONA LLECTURA

Assentats

Llector o Sacerdot.- Paraula de Deu.
Poble.- T’alabem, Senyor.

GRADUAL O SALM RESPONSORIAL

Després de la primera llectura.
El poble repetix la resposta que li propon el cantor o cantors.


ALELUYA O UN ATRE CANT

Abans de l’Evangeli.

EVANGELI

Drets

Salutació i anunci.

Diaca o Sacerdot
.- El Senyor siga en vosatres.
Poble.- I en el teu espirit.
Diaca o Sacerdot.- Llectura de l’Evangeli segons sant...
Poble.- Gloria a Tu, Senyor.
Diaca o Sacerdot.- Paraula de Deu.
Poble.- T’alabem, Senyor.

HOMILIA

Assentats

CREDO

Drets

Tots.- Crec en un sol Deu,
Pare totpoderós,
creador del cel i de la terra,
de totes les coses visibles i invisibles.

Crec en un sol Senyor, Jesucrist,
Fill unigènit de Deu,
naixcut del Pare abans de tots els sigles.

Deu naixcut de Deu,
Llum resplandor de la Llum,
Deu verdader naixcut de Deu verdader;
engendrat, no creat,
de la mateixa naturalea del Pare;
per Ell tota cosa fon creada.
El qual per nosatres, els hòmens,
i per la nostra salvació,
devallà del cel,

Inclinació de cap fins a “i es feu home”

i, per obra de l’Espirit Sant,
s’encarà de la Verge Maria
i es feu home;
crucificat després per nosatres
baix del poder de Ponç Pilat,
patí i fon sepultat,
i resucità al tercer dia,
com dien ya les Escritures,
i se’n pujà al cel,
a on s’assenta a la dreta del Pare.

I tornarà gloriós
a jujar els vius i els morts;
i el seu regnat no tindrà fi.

Crec en l’Espirit Sant,
que és Senyor i infon la vida,
que procedix del Pare i del Fill,
i, juntament en el Pare i el Fill,
és adorat i glorificat;
que parlà per boca dels profetes.

I en una sola Iglésia,
santa, catòlica i apostòlica.
Professe que hi ha un sol batisme
per a perdonar el pecat.
I espere la resurrecció dels morts
i la vida de la glòria. Amén.PREGARIA DELS FIDELS

Resposta a les intencions.

Poble.- T’ho demanem, Senyor.
Poble.- Escolta-nos, Senyor.
Poble.- Senyor, tin pietat

Oració final. Conclusió:
Poble.- Amén.

3. LITÚRGIA EUCARÍSTICA

PRESENTACIÓ DE LES OFRENES

PRESENTACIÓ DEL PA

Sacerdot
.- Et beneïm, Senyor... ...pa de la vida.
Poble.- Que Deu siga beneït per sempre.

PRESENTACIÓ DEL VI

Sacerdot.- Et beneïm, Senyor... ... espiritual.
Poble.- Que Deu siga beneit per sempre.

Invitació a la pregària.
Sacerdot.- Pregueu germans... a Deu Pare omnipotent.
Poble.- Que el Senyor accepte de les teues mans este sacrifici
a alabança i glòria el seu nom,
i també pel nostre be
i de tota la seua santa Iglésia.


PREGÀRIA SOBRE LES OFRENES


Oració

Conclusió:

Poble: Amén

PREGÀRIA EUCARÍSTICA

PREFACI

Sacerdot.- El senyor siga en vosatres
Poble.- I en el teu espirit.
Sacerdot.- Amunt els cors.
Poble.- Els elevem al Senyor.
Sacerdot.- Donem gràcies al Senyor, Deu nostre.
Poble.- És just i necessari.

SANCTUS

Tots.- Sant, Sant, Sant és el Senyor,
Deu de l'univers.
El cel i la terra estan plens de la
teua glòria.
Hosanna en l'alt del cel.
Beneït el qui ve en nom del Senyor
Hosanna en l'alt del cel.


CONSAGRACIÓ

Agenollats

ACLAMACIONS

Drets

Sacerdot.- Proclamem el misteri de la fe.

Formules a elegir

Poble.- Anunciem la teua mort,
confessem la teua resurrecció,
esperem el teu retorn, Senyor Jesús.

Poble.- Cada vegada que mengem este pa i bevem este càliç,
anunciem la teua mort, esperem el teu retorn, Senyor nostre.

Poble.- Salvador del mon, salva-nos,
Tu que nos has lliurat per la teua creu i la teua resurrecció.


Conclusió:

Sacerdot
.- Per Ell, en Ell… pels sigles dels sigles.
Poble.- Amén.

ORACIÓ DEL SENYOR

4. RIT DE LA COMUNIÓ

Sacerdot.- Fidels a un manament… nos atrevim a dir:

Tots.- Pare nostre,
que estàs en el cel.
Santificat siga el teu nom.
Vinga a nosatres el teu regne.
Faça's la teua voluntat
aixina en la terra com en el cel.

El nostre pa de cada dia
dona-nos-el hui.
I perdona-nos les nostres culpes,
aixina com nosatres perdonem
als qui nos ofenen.
I no nos deixes caure en
la tentació.
Sino lliura-nos del mal.EMBOLISME


Sacerdot
.- Lliura-nos, Senyor … el nostre Salvador.
Poble.- Perque són teus, per a sempre,
el regne, el poder i la glòria.RIT DE LA PAU


Sacerdot
.- Senyor nostre Jesucrist… pels sigles dels sigles.
Poble.- Amén.
Sacerdot.- La pau del Senyor siga sempre en vosatres.
Poble.- I en el teu espirit.
Sacerdot.- Germans, doneu-vos la pau
Es donen la senyal de la pau en un gest convenient.


FRACCIÓ DEL PA

Tots.- Corder de Deu,
que lleves el pecat del món,
tin pietat de nosatres.
Corder de Deu,
que lleves el pecat del món,
tin pietat de nosatres.
Corder de Deu
que lleves el pecat del món
dona-nos la pau.COMUNIÓ


Invitació als fidels.
Sacerdot.-Mireu el Corder de Deu… Feliços els convidats
a la seua taula.
Una vegada només.
Tots.- Senyor, yo no soc digne
que entres en ma casa;
dis-ho només de paraula,
i serà salva la meua ànima.


Comunió dels fidels.


Sacerdot
.- El Cos de Crist.
Poble.- Amén

___________________

Si és combrega en les dos espècies

Sacerdot.- El Cos i la Sanc de Crist.
Poble.- Amén.

___________________ANTÍFONA DE LA COMUNIÓ


Es canta durant la comunió
.ACCIÓ DE GRÀCIES


Si es guarda silenci

Assentats

Oració

Drets

Conclusió

Poble.- Amén
.

5. RIT DE L'ADEU
 

BENEDICCIÓ

Sacerdot
.- El Senyor siga en vosatres.
Poble.- I en el teu espirit.
Sacerdot.- Que vos beneïxca Deu totpoderós,
Pare, Fill + i Espirit Sant.
Poble.- Amén.

________________________________

Si celebra el Bisbe


Bisbe
.- Beneït siga el nom del Senyor.
Poble.- Ara i per tots els sigles.
Bisbe.- El nostre auxili és el nom del Senyor.
Poble.- Que ha fet el cel i la terra.
Bisbe.- Que vos beneïxca Deu totpoderós,
Pare + Fill + i Espirit + Sant.
Poble.- Amén

_______________________________

L'ADEU


Sacerdot i Bisbe
.- Germans, aneu-vos-en en pau.
Poble.- Donem gràcies a Deu.


   
         
 
 
   
 
 

Usuaris en llínea

En Blau pertany al Grup LLVS - Març 2007